Fag på TG

Billedkunst

Faget billedkunst beskæftiger sig primært med malerkunst, skulptur og arkitektur, men også moderne udtryksformer som f.eks. installationskunst og street art. Kunst og arkitektur tjener forskellige formål i forskellige historiske og kulturelle sammenhænge. I dag undersøger, udfordrer og forandrer kunst og arkitektur vores oplevelse og forståelse af verden.

I faget undersøges kunst som afhængig af tid, kultur og individ. Derudover undersøges forskellige opfattelser af, hvordan kunst og arkitektur udformes, analyseres og fortolkes. Faget billedkunst er derfor en kombination af teoretisk og praktisk arbejde. I forårssemestret udarbejdes et praktisk- og teoretisk selvstændigt eksamensprojekt.

På både HF og STX kan du vælge billedkunst på C-niveau som dit kunstneriske fag på 1. år. Du kan herefter vælge at hæve det til B-niveau. Har du ikke haft billedkunst på 1. år, kan du vælge det på C-niveau som valgfag på både HF og STX.

Se læreplaner her:

Billedkunst, STX

Billedkunst, HF

Biologi

Faget biologi handler om alle levende organismer. Dagligt støder du i diverse medier på emner som ligger inden for biologiens område – f.eks. i forbindelse med kloning, vandmiljøplaner, multiresistente bakterier, fedme og anoreksi og giftstoffers påvirkning af børn og voksne.

Der satses i stadig højere grad på f.eks. bioteknologi – der er en af hovedindtægtskilderne i dansk erhvervsliv i dag, og faget biologi giver mange jobmuligheder efter gymnasietiden. Den biologiske forskning har altid spillet en central rolle i forhold til, hvordan vi betragter og forandrer vores fremtid. Lige siden Charles Darwin udviklede teorien om arternes oprindelse, har biologien vist sin fremtrædende rolle i vores samfund.

Biologi er både et teoretisk og praktisk orienteret fag. I det praktiske arbejde indgår eksperimenter, feltundersøgelser og virksomhedsbesøg. På TG har vi gode faciliteter til det praktiske arbejde: Vi har et laboratorium og vi har mulighed for at besøge de store uddannelsesinstitutioner som f.eks. Landbohøjskolen, Botanisk Have og Zoologisk Museum. Desuden ligger skolen tæt på Naturcenter Vestamager, hvor der er gode muligheder for feltarbejde.

Faget indgår på HF på C-niveau som en del af NF (naturvidenskabelig faggruppe). På STX indgår biologi som en del af NV (naturvidenskabeligt grundforløb) og på C-niveau som obligatorisk fag på nogle af studieretningerne. På studieretninger, hvor biologi ikke er obligatorisk, kan du vælge det som valgfag på C-niveau. På både HF og STX kan du vælge biologi på B-niveau, hvis du har haft det på C-niveau. Endelig kan du på STX vælge en studieretning med biologi på A-niveau.

Tårnby Gymnasium er medlem af Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF), så du som elev kan få mulighed for deltage i UNF’s faglige arrangementer og tage med på deres sommercamps.

Se læreplaner her:

Biologi STX

Bioteknologi

Interesserer du dig for hvordan lægemidler fremstilles, og hvordan de virker? Kunne du tænke dig at få noget at vide om gensplejsede organismer og deres anvendelser – eller om arvematerialets natur? Måske har du planer om at blive sygeplejerske, læge, farmaceut eller biolog. Så er den bioteknologiske studieretning noget for dig. Den giver nemlig adgang til de videregående uddannelser indenfor naturvidenskab, sundhed og teknik.

I faget indgår elementer af biologi og kemi. De to fag støtter og beriger hinanden, f.eks. til at forstå, hvordan menneskekroppen fungerer og hvordan forskellige lægemidler virker og udvikles.

Men der er ikke blot tale om, at de to fag er lagt sammen til et. Faget indbefatter i høj grad en overbygning af biokemi og molekylærbiologi, som ikke fås med de to selvstændige fag hver for sig.

Der bliver jævnligt f.eks. i medierne stillet skarpt på etiske problemstillinger i forbindelse med moderne bioteknologi – f.eks. gensplejsning. Undervisningen på studieretningen skal også kvalificere dig til at kunne følge med og deltage i denne debat. Som en naturlig del af undervisningen vil der komme til at indgå besøg på forskellige videregående uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Tårnby Gymnasium tidligere har haft klasser på besøg hos f.eks. Science KU, August Krogh, Metropol og Novo Nordisk.

Bioteknologi er et fag på A-niveau, der kun kan findes på STX som studieretningsfag.

Se læreplaner her:

Bioteknologi STX

Dansk

I faget dansk arbejder vi bredt indenfor hovedområderne, litteratur, sproglighed og medier. Udover skrivefærdigheder udvikler vi vores evne til at kommunikere mundtligt og indgå i klassediskussioner. Vi lærer at forholde os til og afkode forskellige former for kommunikation. Foruden det historiske aspekt og kendskab til vores kulturelle fortid, er danskfaget hele tiden dynamisk i forhold til hvad der sker lige nu og her. Danskfaget vil medvirke til at gøre din verden lidt større og din evne til at forstå den verden du lever i lidt bedre.

Dansk er obligatorisk på A-niveau på både HF og STX.

Se læreplaner her:

Dansk A, stx

Dansk, HF

Design & Arkitektur

Hvad er design og arkitektur?

Selvom Danmark er et lille land, er vores design og arkitektur anerkendt internationalt. Dansk design og arkitektur er en af Danmarks vigtigste eksportvarer, og noget vi alle kan være stolte af.

I faget Design og arkitektur kan du lære mere om både dansk og internationalt design og arkitektur.

I faget arbejder vi både på et praktisk og et teoretisk plan.

Det helt centrale omdrejningspunkt i faget er designprocessen, som spænder fra ideudvikling til et færdigt resultat.

Faget er først og fremmest baseret på projekter, der integrerer praktiske og teoretiske dimensioner. Derfor arbejder vi eksperimenterende og problemløsende med projektarbejde som den dominerende arbejdsform.

Det praktiske består i høj grad i at udvikle innovative designløsninger på baggrund af konkrete problemstillinger vi møder i virkeligheden. Vi arbejder både med produktdesign, kommunikationsdesign og arkitektur. Men i faget vil du også blive trænet i at tænke innovativt og udvikle kreative løsninger, som du kan anvende til løsning af opgaver i andre fag og i videregående uddannelsesforløb.

I designprocessen flettes teori og praksis sammen, og du lærer både at identificere og løse en designmæssig problemstilling ved at gennemføre en designproces samt at forholde dig analytisk til professionelle designere og arkitekters projekter og værker. Du bliver dermed også trænet i at se konkrete eksempler på design og arkitektur i lyset af den tid og kultur, og det sted og samfund, de er skabt i.

I løbet af skoleåret bygger du, som elev, en individuel portfolio op, som indgår i den afsluttende prøve, når skoleåret er forbi.

På både HF og STX kan du vælge design & arkitektur på C-niveau som dit kunstneriske fag på 1. år. Du kan herefter vælge at hæve det til B-niveau. Har du ikke haft det på 1. år, kan du vælge design & arkitektur på C-niveau som valgfag på både HF og STX.

Drama

Faget drama er et kreativt fag hvor vi både arbejder på et praktisk og et teoretisk plan.

Det praktiske fylder mest og består i, at vi arbejder med forskellige dramaøvelser. I øvelserne træner vi bla. kroppen til at formidle det budskab eller det tema vi gerne vil kommunikere frem. Øvelserne er typisk meget fysiske, og vi øver os i at forstå og spille andre mennesker.  Her er kroppen og stemmen vores primære værktøjer, og derfor særligt I fokus når vi laver øvelser.

Via dramaøvelserne får vi styrket vores koncentrationsevne, vores fantasi, vores indlevelsesevne, og vi vil med sikkerhed have det sjovt!

Det teoretiske og det praktiske supplerer hinanden i dramaundervisningen. Indenfor det teoretiske felt arbejder vi med teaterhistoriske og teaterteoretiske emner, som uddybes og forklares ved hjælp af dramaøvelser og praktiske øvelser på gulvet.

Året slutter med, at vi laver et eksamensprojekt i grupper, hvor vi har mulighed for at demonstrere de færdigheder og kompetencer, vi har lært i løbet af året.

På STX kan du vælge dramatik på C-niveau som dit kunstneriske fag i 1.g. Du kan herefter vælge at hæve det til B-niveau.  Her har vi tid til at fordybe os i emnerne og gå i dybden med flere typer teaterteori og kaste os ud i projekter med større sværhedsgrad og kompleksitet end på c-niveau.

Har du ikke haft dramatik på 1. år, kan du vælge det på C-niveau som valgfag på både HF og STX.

Husk at vælge dramatik

Se læreplaner her:

Dramatik, STX

Dramatik, HF

Engelsk

Engelsk er en naturlig del af det moderne liv, du er vant til at udtrykke dig på engelsk og sproget fylder meget i medierne og vores kultur i det hele taget.

Hvis du vil kunne klare dig i den globaliserede verden, vi lever i, er det en forudsætning, at du kan kommunikere på engelsk. Du skal kunne læse og forstå engelsk uden besvær, og du skal kunne tale og skrive engelsk, så andre kan forstå dig. Engelsk er et sprog, der bruges internationalt, og det bruges i stigende grad som arbejdssprog – også i Danmark.

I engelsk arbejder vi med forskellige emner i løbet af undervisningen. Vi læser forskellige typer af tekst (det udvidede tekstbegreb, som dækker traditionel tekst, men også video-/lydmateriale) og du lærer at analysere og fortolke dem alle. Undervejs arbejder vi også med sprogets grammatik for at få et korrekt sprog og vi arbejder med udtale for at få et flydende engelsk. Du vil udvikle dit sprog både mundtligt og skriftligt og dertil vil du opnå viden om den engelsksprogede del af verden – dens kultur, historie, samfundsmæssige forhold osv.

Engelsk er et obligatorisk fag, som du vil møde, uanset om du går på STX eller HF. På HF har du engelsk på B-niveau. På STX har du det på B- eller A-niveau afhængig af din studieretning. Har du en studieretning med engelsk på B-niveau, har du mulighed for at hæve det til A-niveau som valgfag i 3.g.

Se læreplaner her:

Engelsk, STX

Engelsk, HF

Erhvervsøkonomi

Erhvervsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der tager udgangspunkt i den enkelte virksomhed og dens samspil med omverdenen. Du vil få viden om strategi, økonomi, organisation/ledelse samt salg og markedsføring.

Hvordan etablerer og udvikler man en virksomhed i et internationalt og markedsorienteret samfund? Hvilke beslutninger skal træffes og på hvilket grundlag. Hvorfor vindes eller tabes markedsandele? Hvilke fordele og ulemper har out-sourcing?

Via arbejdet med aktuelle, interessante virksomheder (cases) belyses den erhvervsøkonomiske teori i praksis. Projektarbejde og kontakt til erhvervslivet via virksomhedsbesøg og gæstelærere m.m. indgår som en naturlig del af faget. Der er desuden mulighed for at eleverne kan deltage i i iværksætteri-konkurrencer som EBG (European Business Games) og internetaktiespil.

Faget er såvel studieforberedende som almendannende. Arbejdet med fagets modeller og teorier ud fra en helhedsorienteret synsvinkel vil give dig mulighed for at forholde dig kritisk til din egen adfærd samt til virksomhedernes handlemuligheder og den rolle, de spiller i samfundet.

Erhvervsøkonomi er et valgfag på C-niveau på både HF og STX.

Filosofi

Filosofi er faget, hvor du stiller spørgsmål til hvordan verden er indrettet, og hvor spørgsmålene er vigtigere end svarene. Eksempler på spørgsmål, der kan tages op i filosofi kunne være: Hvad er vigtigst: frihed eller lighed? Hvad er sandhed? Hvad er det lykkelige liv?

I filosofien prøver man at løse disse spørgsmål ved at bruge fornuften og ved at argumentere. Derfor er argumentationsteori en vigtig del af faget. Du skal være villig til at afprøve andres argumenter og kunne leve med at der ikke findes et facit!

I filosofi læser du tekster af forskellige filosoffer. Du læser også oversigtslitteratur, da du skal kende filosofihistorien i hovedtræk. Der skal også inddrages andet materiale end det rent filosofiske, så vi ser film, går i teatret eller på udstilling, hvis der er noget, der kan belyse et problem, som vi arbejder med.

Arbejdet med filosofi inddeles i 2-5 emner, som bestemmes efter elevernes ønske, men vi skal behandle etik/moral, menneskets forhold til naturen og mennesket og samfundet.

Filosofi skærper din kritiske sans og kan understøtte dit arbejde med dansk og historie, men også i oldtidskundskab, samfundsfag og fysik kan du have stor nytte af filosofi Eksamen er i kendt, læst tekst.

Filosofi er et valgfag på C-niveau på STX.

Se læreplaner her:

Filosofi, STX

Filosofi, HF

Fransk

Hvis du vælger fransk på STX eller HF, åbner du døren til et stort sprogområde. Fransk tales ikke kun i Frankrig, men også i Belgien, Schweiz, Luxembourg og Canada. Desuden er fransk det officielle sprog i de fleste tidligere franske kolonier.

I fransktimerne skal du lære at kommunikere på fransk på mange forskellige og innovative måder, og du vil komme til at beskæftige dig med de fransktalende landes kultur, historie og samfundsforhold – både via noveller og sagprosa, men også gennem film og IT.

Fransk indgår i samarbejde med andre fag, og det er oplagt at lave tværfaglige undervisningsforløb med musik, mediefag, historie, samfundsfag og andre sprogfag.

Der er også mulighed for at komme på studierejse og praktisere din sprogfærdighed og opnå en interkulturel forståelse af, hvad det vil sige at være europæer. Frankrig er et meget vigtigt land i Europa, der sammen med Tyskland har stor indflydelse på europæisk samarbejde og udvikling. Gennem faget fransk og den sprogfærdighed, du opnår gennem din ungdomsuddannelse, får du mulighed for senere at studere i Frankrig eller andre fransksprogede lande.

På STX kan du vælge fransk fortsættersprog som dit 2. fremmedsprog, hvis du har haft det i grundskolen. Du skal i så fald have fransk på B-niveau i 1. og 2.g med mulighed for at vælge det på A-niveau i 3.g.

Se læreplaner her:

Fransk, STX

Fransk, HF

Fysik

Faget fysik søger at give generelle beskrivelser af og forklaringer på fænomener og processer i naturen, i teknikken og i vores dagligdag. I fysikundervisningen lærer du om nogle af disse beskrivelser og forklaringer.

Du lærer, hvordan man – ved hjælp af eksperimenter – og igennem eksperimenter – undersøger om en beskrivelse eller forklaring er rigtig. Du prøver også selv at opstille forklaringer på fænomener og at undersøge, om dine forklaringer er korrekte.

Fysikundervisningen vil, sammen med dine andre naturvidenskabelige fag, øge din evne til at forstå og tage stilling til vigtige problemstillinger med naturvidenskabelig og teknologisk indhold

På STX indgår fysik som del af NV (naturvidenskabeligt grundforløb) og er obligatorisk for alle på minimum C-niveau. Du har desuden mulighed for at hæve det til B-niveau som valgfag. Nogle studieretninger har fysik på B-niveau. Her har du mulighed for at hæve det til A-niveau i 3.g.

Samspil med matematik
Matematik er et vigtigt redskab i fysik. Man siger ofte, at matematikken er fysikkens sprog. Jo højere niveau, jo mere anvendes matematikken i faget.
På C-niveau er anvendelsen af matematik meget nedtonet, men der anvendes dog simpel matematik og der skal laves nogle simple udregninger.
På B-niveau bruges matematikken noget mere allerede i 1g.
På A-niveau er matematikniveauet yderligere hævet lidt.

Selv om fysik B og A kræver noget matematik, er undervisningen baseret på at fysik er et naturvidenskabeligt fag, hvor eksperiment og observation er de centrale komponenter som de fysiske teorier bygger på. Fokus vil derfor altid være på den kvalitative forståelse af de fysiske fænomener.

Se læreplaner her:

Fysik, STX

Historie

Historie er et af de bærende fag på både HF og STX. Du skal således have historie under hele uddannelsen. Historiefagets kernestof er centrale begivenheder, perioder og udviklingslinjer i såvel Danmarks historie som i verdenshistorien – dog med særlig vægt på Europas historie. I vores stadig mere globaliserede tid er det vigtigt at kunne se sammenhængen mellem fortid, nutid & fremtid – for bedre at kunne forstå begivenheder, der udspiller sig i verden og i Danmark.

I historie arbejder vi med traditionelle historiske kilder (fx tekster fra fortiden, breve eller arkæologiske fund). Man lærer således grundlæggende kildekritiske begreber og bliver i stand til at analysere forskelligartet historisk materiale. Men undervisningen giver også mulighed for at arbejde med mange forskellige materialetyper – f.eks. billeder, film, forskellige typer af tv-udsendelser og fiktionslitteratur for derigennem at blive konfronteret med forskellige måder at formidle og bruge historien på.

På HF har du historie på B-niveau som del af KS (kultur- og samfundsfaggruppen). På STX har du historie på A-niveau.

Du kan læse den skriftlige progressionsplan for historie her

Se læreplaner her:

Historie, STX

Historie, HF

Idræt

Idræt er delt op i tre hovedgenrer som er boldspil, nye og klassiske idrætter og musik og bevægelse. I timerne bliver der undervist i konkrete discipliner (fx fodbold, badminton, stepaerobic …) og ligeledes i en teoretisk side af idrætten, som kan være fx baggrunden for den konkrete disciplin, danskernes idrætsvaner, idrætskultur, sundhed og hvorfor dyrker vi idræt.

Du vil også blive præsenteret for forskellige træningsforløb, som kan hjælpe fremadrettet, i forhold til at få nogle gode idrætsvaner og have en bevidsthed om hvordan man kan træne og hvad man træner.

På STX er idræt obligatorisk på C-niveau, og strækker sig over alle tre år. På HF har du mulighed for at vælge idræt på C-niveau som dit kunstneriske fag i 1.hf. På både HF og STX kan faget hæves som valgfag til B-niveau. Her går man mere i dybden med både den praktiske del af idræt og med den teoretiske del af faget. På idræt B har man selvstændige teoritimer, hvor man går i dybden med emner som anatomi, fysiologi, idrætskultur, idræt og medier, etik og moral i idræt mm.

Fremadrettet karrieremæssigt er idræt en fordel at have på flere videregående uddannelser. På politiskolen, i forsvaret eller andre uddannelser med et fysisk fokus, er det oplagt at arbejde videre på det fysiske grundlag som idræt giver. Også uddannelser som sygeplejerske, pædagog eller på lærerseminariet, kan den teoretiske del af idræt give en større forståelse for adfærd, kropslige udfordringer eller sundhedsorienterede udfordringer.

TG er et idrætsvenligt gymnasium med mange idrætsglade og dygtige elever. Idræt er et fag, som også i fremtiden skal være med til at tegne TG med en særlig stærk profil – udadtil som indadtil. Skolen har stolte traditioner både i Gymnasieskolernes idrætsturneringer med fine resultater i atletik, badminton, basketball, fodbold, håndbold, Ultimate og volleyball. Derudover har vi gode netværk til klubidrætten på Amager.

Indadtil er faget en krumtap i det sociale sammenhold på skolen med mange aktiviteter på tværs af klasse og køn med frisportstimer, aktivitetsdage, idrætsdage og interne turneringer, hvor især sejren i fodboldcuppen TG-cup er forbundet med særlig stor prestige.

Facilitetsmæssigt råder skolen over en helt ny multihal, dansesal, store græsarealer og en asfaltbane. Dertil kommer to renoverede styrke- og motionsrum med bl.a. Crosstrainer, motionscykel, løbebånd, romaskine samt styrketræningsmaskiner og frivægte.

TG modtager både Team Danmark-elever og eliteidrætselever. Team Danmark-eleverne har mulighed for at tage en 4-årige STX-uddannelse og TG’s Team Danmark-koordinator giver særlig støtte til eleverne gennem hele deres gymnasieforløb.

TG nyder godt af den særlige idrætskultur på Amager. Vi har et tæt samarbejde med en bred vifte af de lokale idrætsforeninger.

Se læreplaner her:

Idræt, STX

Idræt, HF

Informatik

Informatik er et teknisk fag, der handler om at udvikle, designe og vedligeholde software, hardware og systemer. Det dækker over en lang række områder, herunder programmering, databaser, netværk og systemadministration.

Som informatik-elev på Tårnby Gymnasium vil du få en grundig introduktion til de grundlæggende principper inden for informatik, herunder algoritmer og datastrukturer, og du vil også blive introduceret til programmering igennem arbejde med både blok- og scriptprogrammering. Du vil også lære om databaser, netværk og systemadministration, og du vil få mulighed for at arbejde med projekter, hvor du selv skal designe og udvikle software eller systemer.

Informatik er et spændende fag, der giver dig en forståelse for, hvordan teknologi fungerer, og det kan give dig en lang række karrieremuligheder inden for teknologibranchen. Det er et fag, der kræver nøjagtighed, tålmodighed og en god portion kreativitet, så hvis du har interesse for teknologi og programmering, kan informatik være det helt rette fag for dig.

Eksempler på projekter i informatik:

    • Robotterne kommer! Hvilken betydning har den stigende automatisering for vores samfund og for os som mennesker? Hvilke opgaver kan robotter med fordel løse for os, og hvordan programmerer man robotter?

 

    • Reklamespil er en genre af computerspil hvis formål er at virke som reklame. Vi arbejder med teorier for kommunikation og design, og laver selv spil som del af en reklamekampagne.

 

    • Dynamiske hjemmesider. Vi ser på internettets opbygning og protokollerne bag netværkskommunikation. Vi laver hjemmesider med html, css og JavaScript, og ser på hvordan siden kan tilpasses brugerens enhed.

Informatik er et valgfag på C-niveau på både HF og STX.

Se læreplaner her:

Informatik, STX

Italiensk

Italiensk er ikke bare et sprog, der sætter dig i stand til at bestille den rigtige pizza i Støvlelandet. Det er også nøglen til en rigdom af kultur inden for kunst, mad, vin og mode. Få kulturer har præget Europa så meget som den italienske, og landets historie er fuld af spændende fortællinger fra Firenzes kunstskatte, over Venedigs jødeghettoer og den Sicilianske mafia til Berlusconis helt aktuelle bunga-bunga eskapader. La bella Italia er aldrig kedeligt.

På STX kan du vælge italiensk begyndersprog på A-niveau som dit 2. fremmedsprog. Du vil lære at forstå, tale og skrive et enkelt italiensk. Efter begyndersystemet vil du gennem emnelæsning få indblik i forskellige sider af italiensk kultur, litteratur, historie og italienske samfundsforhold.

Se læreplaner her:

Italiensk, STX

Kemi

Alt stof består af atomer. Det gør du selv, alt hvad du spiser og drikker, dit tøj, den computerskærm, du læser denne tekst på, for bare at nævne nogle eksempler. I faget kemi ser vi på, hvordan atomerne i forskellige stoffer er bundet til hinanden, og hvordan disse bindinger kan brydes, så atomerne kan sammensættes på andre måder og danne nye stoffer.

Kemien har gennem tiden fascineret og interesseret mennesket. Viden om og forskning inden for kemi har været forudsætningen for en række teknologiske landvindinger, der har forbedret menneskelige leveforhold. Man kan bare tænke på udviklingen af nye typer medicin, nye materialer som f.eks. kunststoffer til beklædning. Ofte beretter medierne om forskellige kemiske stoffer, som har en skadelig virkning på mennesker eller på miljøet omkring os. Man bør være i stand til følge med og deltage i debatten på et kvalificeret grundlag. Det er et af formålene med undervisningen i kemi at give jer disse forudsætninger. Endelig skal det nævnes, at optagelse på en række videregående tekniske, naturvidenskabelige og sundhedsfaglige uddannelser forudsætter, at man har haft kemi på et vist niveau.

På STX indgår kemi som del af NV (naturvidenskabeligt grundforløb). Kemi kan vælges som valgfag på C-niveau, og indgår i flere af de naturvidenskabelige studieretninger på B-niveau. Har man en studieretning med kemi på B-niveau er der mulighed for at hæve det til A-niveau i 3.g.

På HF indgår kemi på c-niveau som del af NF (naturvidenskabelig faggruppe).

Se læreplaner her:

Kemi, STX

Latin

Latin er både et sprog- og kulturfag.

I latin lærer du først og fremmest at læse latinske originaltekster. Målet er ikke som i de andre sprogfag at kunne kommunikere på sproget, men at få direkte adgang til den romerske litteratur og tankeverden gennem de gamle romere selv. I undervisningen gælder det derfor om så hurtigt som muligt at få tilstrækkeligt med sproglige færdigheder til at kunne læse og forstå en latinsk tekst med brug af hjælpemidler som grammatik og ordlister. En stor del af undervisningen i faget foregår derfor på den måde, at du lærer en masse grammatik og bruger din viden til at afkode indholdet af latinske tekster. Vi begynder med at repetere det, du lærte i almen sprogforståelse om latinsk grammatik og sprog, men når meget længere end i grundforløbet.

Så ved at vælge latin bliver du rigtig skrap til grammatik, men ikke kun latinsk grammatik, for den viden du får her, kan du ofte direkte overføre til dine andre sprogfag. Så selv om faget er spændende og sjovt i sig selv, vil det også kunne bruges til at gøre dig bedre til sprog generelt. Det er en almindelig erfaring, at man gennem arbejdet med den latinske grammatik også rykker sig fagligt i sine andre sprogfag.

Vi beskæftiger os dog ikke kun med sprog og grammatik. Gennem teksterne lærer vi også om den romerske oldtids historie og kultur. Det gør vi ved at tale om indholdet af de latinske tekster, men vi læser også baggrundsstof på dansk om de gamle romere og deres fascinerende verden, læser supplerende tekster i dansk oversættelse, ser på arkitektur og skulpturer, ser dokumentarfilm og tager på museumsbesøg.

I latin får du altså også en bred viden om romersk historie, hverdagsliv, filosofi, poesi og meget mere. Vi kunne f.eks. læse frække digte af den flabede digter Martial, Cæsars egne beretninger om sine erobringer af Gallien, eller filosoffen Senecas råd til, hvordan man skal leve sit liv for at blive et lykkeligt menneske.

Ved at få viden om de gamle romere får du også viden om en fælles international kulturarv, som du vil kunne bruge uanset hvor du havner efter gymnasiet. Ved at lære om romerne lærer du nemlig i sidste ende også om dig selv og dine egne kulturelle rødder.

Du kan vælge latin på C-niveau som valgfag på STX.

Se læreplaner her:

Latin STX

Matematik

På STX og på HF lærer du matematik og matematiske metoder, så du kan jonglere med begreber, du ellers ikke vil kunne gennemskue. Matematik er af stor værdi i vidt forskellige uddannelser og er uundværligt i mange erhverv, i økonomi og samfundsvidenskab, i naturvidenskab og teknologi, i medicin og biologi. Matematik danner grundlaget for politisk beslutningstagen og grundlaget for, at man kan forholde sig til mange af de ting, der præger vores omgivelser og dagligdagen.

Igennem matematikundervisningen vil du opnå kendskab til sider af matematikkens vekselvirkning med kultur, videnskab og teknologi. Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du lærer om en lang række metoder til modellering og problembehandling inden for matematikkens verden, men ofte igennem samfundsfaglige og naturvidenskabelige problemstillinger.

Du kan tage matematik tre forskellige niveauer:

Matematik C: Brugervenlig matematik, hvor der undervises i ligningsløsning, rentesregning, simple funktioner og geometri/vektorer m.m.

Matematik B: Her udvides med funktionsbegreb, optimering, matematisk modelopbygning, mere komplicerede statistik o.a.

Matematik A: Her optræder areal- og rumfangsbestemmelser, mere avancerede matematiske modeller og funktioner af flere variable m.m..

”Naturens store bog er skrevet i matematikkens sprog – og dens tegn er geometriske figurer (…) Uden disse tegn vandrer man rundt i en mørk labyrint.”
Galileo.

Matematik på HF

C-niveau: Det ene års matematikundervisning alle har, ligger i 1. hf.

B-niveau: Du kan vælge matematik B som et valgfag i 2.hf.

Matematik på STX

Grundforløbet: Når du starter på gymnasiet bliver du præsenteret for matematik i grundforløbet. Grundforløbet er en præsentation af faget, og du vil få information om forskellene på matematik på C-, B- og A-niveau. Desuden afsluttes grundforløbet med en skriftlig prøve i matematik. Resultatet kan du tage med i dine overvejelser om valg af studieretning og dermed hvilket niveau du skal have matematik på.

C-niveau: Der er nogle få sproglige studieretninger, hvor man kun har matematik på C-niveau. Så afslutter man matematik efter 1.g.

Fra C- til B-niveau: Hvis din studieretning kun har matematik i 1.g (dvs. C-niveau), kan du vælge matematik som valgfag senere og dermed hæve det til B-niveau.

B-niveau: Mange studieretninger har matematik på B-niveau. Mange uddannelser kræver matematik på dette niveau. B-niveauet afsluttes efter 2.g.

Fra B- til A-niveau: Hvis din studieretning har matematik på B-niveau, kan du vælge matematik som valgfag i 3.g og på den måde hæve det til A-niveau.

A-niveau: A-niveau er det højeste niveau man kan have matematik på i gymnasiet. Elever med matematik på A-niveau har matematik alle tre år. Mange videregående naturvidenskablige uddannelser kræver matematik på A-niveau.

Se læreplaner her:

Matematik STX

Matematik HF

Mediefag

Hvad betyder VOX POP? Hvad er et elliptisk klip? Hvorfor stod Humphrey Bogart på en kasse, da han skulle kysse Ingrid Bergman i filmen Casablanca? Kunne du tænke dig at få svaret på de spørgsmål, er mediefag måske noget for dig.

Mediefag handler om de levende billeder: Film, TV og nyere medier. Du får indsigt i forskellige film- og tv-genrer, og du lærer at planlægge, optage og redigere små filmproduktioner. Måske har netop du hovedet fuldt af gode historier, som du her kan afprøve.

Mediefag er både et teoretisk og et praktisk fag. Den praktiske del består først af kameraøvelser, siden af mindre video-produktioner. Den teoretiske del består af at se og analysere
kortfilm, spillefilm, dokumentarfilm og tv-programmer.

På både HF og STX kan du vælge mediefag på C-niveau som dit kunstneriske fag på 1. år. Du kan herefter vælge at hæve det til B-niveau. Har du ikke haft mediefag på 1. år, kan du vælge det på C-niveau som valgfag på både HF og STX.

Se læreplaner her:

Mediefag, STX

Mediefag, HF

Musik

Et liv uden musik? – Nej, vel! Kan du ikke få musik nok, så sæt det på skemaet! Musik på TG er et spændende fag, der giver dig indsigt i mange andre musikgenrer, end dem du kender i forvejen. Du får elementært kendskab til spil på bas, guitar, trommer og klaver, og du lærer, hvordan du kan udvikle din sangstemme.

På TG giver vi dig mulighed for at optræde til koncert- og caféarrangementer. Du får også mulighed for at deltage i skolens kor eller band, der øver efter skoletid. Du behøver ikke at kunne spille eller synge for at vælge musik på TG. Du skal bare kunne lide at lytte til musik og have lyst til at beskæftige dig med faget.

Fælles for alle musikfagets niveauer (C-, B- og A-niveau) er en opdeling af faget i to grunddele, en praktisk og en teoretisk del. Praktisk musik kaldes musikudøvelse, der først og fremmest består af sang og sammenspil, men rap og stomp er også eksempler på musikudøvelse.

Teoretisk musik er musikforståelse, dvs. at vi skal lære at forholde os til og analysere den musik, vi hører. Afhængigt af niveau skal vi enten kunne orientere os i eller læse korrekt fra et partitur.

På STX kan du vælge musik på C-niveau som dit kunstneriske fag i 1.g. Du kan herefter vælge at hæve det til B-niveau. Har du ikke haft musik på 1. år, kan du vælge det på C-niveau som valgfag på både HF og STX. Endelig kan du på STX vælge en studieretning med musik på A-niveau.

Se læreplaner her:

Musik, STX

Musik, HF

Musik & Lydproduktion

Hvorfor lyder The Beatles anderledes end Tobias Rahim? Hvorfor har man oplevelsen af, at en sanger som Billie Eilish hvisker én i øret mens James Hetfield fra Metallica råber på afstand, når begge stemmer lyder lige høje på det afspillede nummer?

Musik- og lydproduktion beskæftiger sig med musikproduktion, indspilning, radiofortællinger, podcasts, filmmusik mm. Foruden at blive klogere på, hvordan man har arbejdet med sound gennem tiden, vil du med udgangspunkt i egne musik- eller lydproduktioner opnå en bevidsthed om, hvordan lyd påvirker vores sanser og oplevelse af musik.

Undervisningen veksler mellem teori og praksis med indlagte øvelser, og en vigtig del af faget er projektarbejde ud fra selvvalgte emner. Det kan fx være feltarbejde i forbindelse med en podcast eller samarbejde med et musikhold om indspilning og mixning af et nummer.

Som udgangspunkt arbejdes der i det gratis program Reaper, men hvis du føler dig mere hjemme i Ableton, Cubase, FL Studio, Logic, Pro Tools eller andet, er du velkommen til at bruge det.

Musik- og lydproduktion kan vælges af alle på både HF og STX som et valgfag på C-niveau og kræver ingen forkundskaber. Blot at man er nysgerrig, åben og klar til at få en større forståelse af, hvordan der arbejdes med lyd, når vi fx hører radio, ser film eller lytter til Spotify.

Se læreplaner her:

Naturgeografi

Hvordan sikrer vi rent drikkevand til de kommende generationer? Hvilken betydning har drivhuseffekten for klimaet? Og mennesket for drivhuseffekten?
Hvorfor forekommer der så mange jordskælv og vulkanudbrud visse steder i verden?

Sådanne spørgsmål, om hvordan mennesket tilpasser sig, udnytter, regulerer, ændrer og forvalter natur og omverden, herunder principper for bæredygtig udvikling, indgår i undervisningen.

Naturgeografi omhandler grundlæggende natur-processer og naturforhold på Jorden og deres betydning for menneskets livsvilkår samt Jordens, livets og landskabernes udviklingshistorie i både et langt geologisk tidsperspektiv og i et aktuelt, samfundsmæssigt og kulturelt perspektiv. Undervisningen vil derfor ofte have et aktuelt udgangspunkt og være emneorienteret.

Faget indgår på HF på C-niveau som en del af NF (naturvidenskabelige faggruppe). På STX indgår naturgeografi som en del af NV (naturvidenskabeligt grundforløb) og på C-niveau som obligatorisk fag på nogle af studieretningerne.

På studieretninger, hvor naturgeografi ikke er obligatorisk, kan du vælge det som valgfag på C-niveau. På STX kan du desuden vælge naturgeografi på B-niveau, hvis du har haft det på C-niveau.

Se læreplaner her:

Naturgeografi, STX

Oldtidskunskab

Oldtidskundskab giver dig mulighed for at lære noget om antikkens Grækenland og Rom og udforske de grundtanker, som vi genfinder i dag i den europæiske litteratur, filosofi, kunst, sprog og samfund. Derfor er Oldtidskundskab et fag som både giver dig viden om Europas tidlige civilisationer og beskriver ligheder og forskelle mellem livet i antikkens Athen eller Rom og nutidens Danmark og Europa.

Vi undersøger antikkens tanker og ideer og sammenligner med senere og nutidige værker både indenfor litteratur, film og kunst. Vi laver litteraturanalyser og studerer filosofiske tanker om erkendelse, om krop og sjæl, og det gode liv for blandt andet at undersøge, hvordan nutidige tankemønstre kan spores tilbage til antikkens Athen og Rom.

Faget rummer også en kunstfaglig del, hvor vi ser og beskriver skulpturer og bygninger fra Grækenland og Rom og sammenligner med fantastiske hovedværker i kunsthistorien. Hovedværker, som vi kan se spor af i bygningen af Københavns byret og Vor Frue Kirke eller i de udstillede skulpturer på Ny Carlsberg Glyptotek og Thorvaldsens Museum her i København.

Oldtidskundskab er et obligatorisk fag på C-niveau på STX.

Se læreplaner her:

Oltidskundskab, STX

Psykologi

Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesket udvikler sig, hvordan vi tænker, lærer og handler. Psykologi er et valgfag på både STX og HF – enten på C-niveau eller B-niveau. Fælles for begge niveauer er, at vi arbejder med følgende områder inden for psykologien:

* Udviklingspsykologi: Menneskets udvikling fra vugge til grav.
* Socialpsykologi: Samspillet mellem mennesker.
* Kognition og læring: Hvordan lærer vi og hvad er intelligens?
* Personlighed og identitet: Individuelle forskelle på mennesker.

På B-niveau skal man desuden have mindst et af følgende områder:
sundhedspsykologi, psykiske afvigelser (dysfunktionalitet),neuropsykologi, idrætspsykologi, mediepsykologi, arbejds-og organisationspsykologi, pædagogisk psykologi eller retspsykologi.

På B-niveau er der desuden krav om, at eleverne skal udarbejde en projektopgave, som bl.a. skal indeholde en empirisk undersøgelse, lavet af eleverne selv.

Men psykologi handler ikke kun om, at man skal forstå og forholde sig kritisk til forskellige psykologiske teorier. Man tilegner sig også nogle kompetencer, som kan bruges i alle mulige andre sammenhænge. F.eks. lærer man:

* At reflektere over egen studiepraktik.
* At samarbejde med andre.
* At forstå og respektere andres menneskers forskellighed på baggrund af personlige, sociale og kulturelle faktorer.

Se læreplaner her:

Psykologi, STX

Psykologi, HF

Religion

Hvad er baggrunden for nogle af de mest kulturbærende religioner i Danmark og i verden, og hvad er deres betydning i og indflydelse på nutiden? Dette vil man i religionsfaget komme ind på og få en forståelse for. Religionsfaget giver eleverne metodiske og teoretiske hjælpemidler til at forstå religionsfaglige tekster (hvilket der er mere om senere i beskrivelsen), og faget bidrager til at give eleverne en vigtig almendannelse og kulturforståelse, hvor religion analyseres og forstås på et videnskabeligt plan. Dette er med til at gøre eleverne til mere vidende verdensborgere, der både har forståelse for religioners betydning og disses rolle i det danske samfund og verden.

I religion er kristendom og islam obligatorisk, og man skal yderligere have om en anden af de større, nulevende religioner (f.eks. buddhisme, hinduisme eller jødedom). Mange af disse religioner, samt religiøsitet generelt, har de fleste i Danmark allerede positive eller negative fordomme om. I religionsfaget vil man, ved at arbejde med faget på et videnskabeligt plan, oftest få nuanceret mange af disse fordomme.

Religion er både et humanistisk og samfundsvidenskabeligt fag., hvor fagets metoder trækker på både komparative, historiske og sociologiske tilgange.

Først og fremmest er religionsfaget et videnskabeligt og ikke-konfessionelt fag. Den metodiske tilgang til religionsfaget opnås gennem, at vi ser på religionerne gennem tekster (klassiske og moderne), billeder og film (dokumentarer mm.). På denne måde kombinerer vi karakteriserende, analyserende, fortolkende og kritiske synsvinkler, og gennem disse vil både indefra-synsvinklen (religionernes egne forestillingsverdener), samt udefra-synsvinklen (videnskabelige og ikke-religiøse synsvinkler) komme til udtryk.

Som nævnt beskæftiger man sig i religionsfaget sig med: kristendommen, islam og en tredje religion. Her vil der både blive set på den formative/klassiske periode, og yderligere vil der blive set på etiske og aktuelle diskussioner af religionsfaglig relevans. Man skal i religionsfaget også have et fjerde emne, der indeholder væsentlige sider af yderligere; én valgfri religion, et veldefineret religionsfagligt emne eller en religionsvidenskabelig teori.

Religion er et obligatorisk fag på C-niveau på HF som del af KS (kultur- og samfundsfaggruppen) og på STX. På STX har du desuden mulighed for at vælge religion på B-niveau.

De vigtigste tilføjelser ved Religion på B-niveau er, at eleverne, med væsentligt flere moduler end på Religion på C-niveau, kan gå langt mere i dybden med kristendommen og islam. Religion B kører parallelt med Religion C i 3g, og enten buddhisme eller hinduisme er på Religion B også obligatorisk.

De to største forskelle på Religion C og Religion B er at:

– på Religion B skal eleverne ud i den virkelige verden og lave feltarbejde, der skal munde ud i et mindre, religionsvidenskabeligt baseret projekt.

– på Religion B skal eleverne have et forløb, der koncentrerer sig om hovedværkslæsning, altså læsningen af en længere tekst af religiøs eller religionsvidenskabelig karakter.

Se læreplaner her:

Religion STX

KS, HF

Retorik

Retorik – hvorfor lytter alle intenst og interesseret når Barack Obama taler? Både som præsident og som privatperson. Hvad er det den mand kan, som tryllebinder hans tilhører og giver ham gennemslagskraft? Og hvorfor kender alle mennesker udtrykket ”I have a dream?”

Har du svært ved at rejse dig op i en forsamling og sige din mening? Tvivler du ofte på dig selv, og mangler du modet til at stå ved dine meninger? Bliver du ofte helt mundlam hver gang nogen argumenterer imod dit forslag? Bliver du sommetider forvirret til eksamen og snubler i ordene?

Retorik er læren om klar og tydelig tale. I retorikfaget arbejder vi med hvordan man kan ytre sig, så ens budskab bliver forstået. Vi arbejder med at tale så andre forstår os, og ikke mindst, så arbejder vi med argumentation således, at du aldrig mere vil komme til at stå mundlam under en debat. Retorik giver dig modet og værktøjerne til at holde en tale. Du vil opleve hvor stærke de retoriske virkemidler er, når de bliver taget i brug.

At kommunikere med sin omverden sker på mange planer. Vigtigheden af at kende sine virkemidler og have overblik over de forskellige målgrupper du ønsker at kommunikere til, er en vigtig disciplin. Tænk på hvor meget du egentlig kommunikerer i din dagligdag; på gymnasiet, på arbejdet, i sportsklubben, eller ved aftenbordet.

Er du også træt af politikere, som ikke svarer på det, de bliver spurgt om? Retorikfaget klæder dig på til debat og argumentation. Det klæder dig på til at gennemskue hvad politikerne i virkeligheden siger, og du bliver klædt på til at stille spørgsmål, som man ikke bare kan vige udenom. Du bliver i stand til at skille vås fra substans, og du kan selv deltage i samfundsdebatten.

Retorikfaget giver dig værktøjer til at formidle svær faglig viden, så alle kan forstå hvad du siger. Vi afkoder svært akademisk- og fagsprog til hverdagssprog. Både skriftlig og mundtlig.

Kan du lide at skrive lyrik eller artikler? Retorik er læren om god hensigtsmæssig formidling. Vi adskiller os fra danskfaget ved ikke at undersøge hvad tekstens budskab egentlig er, men hvordan afsenderen har sat ordene sammen, så vi opnår en tilfredsstillelse eller erkendelse ved at læse det. Retorikfaget giver dig færdigheder i at skrive taler, læserbreve, kritiske artikler og sågar anmeldelser.

Kernestoffet og de faglige mål

Du skal arbejde med autentiske, ikke-fiktive mundtlige og skriftlige ytringer med argumenterende eller formidlende funktion. Det kunne være politiske taler, debat i Folketinget, nytårstaler, avisledere, læserbreve, kronikker, interviews, valgplakater, pressefotos, reklamer, kampagner, websider osv.

Teksterne kan forefindes i TV, radio eller trykt form.

Når du er færdig med retorik, kan du følgende:

– argumentere for et standpunkt på en måde, der er egnet til at overbevise

– formidle faglig viden på en måde, der er egnet til at interessere og oplyse

– analysere og vurdere kvaliteten og effekten af autentiske ytringer

– give konstruktive ændringsforslag til autentiske ytringer

– bruge grundlæggende retoriske begreber om produktion og reception af autentiske ytringer

– forstå de funktioner og den magt, som ytringer kan have i relation til demokratiet.

Retorik er et valgfag på C-niveau på både HF og STX.

Se læreplaner her:

Retorik STX

Spansk

Spansk er verdens næststørste modersmål. Der er over 400 millioner mennesker, der taler spansk som deres modersmål, og spansk er modersmål i over 20 lande. Det spanske sprog åbner derfor døre til mange forskellige samfund og kulturer. Der tales spansk i Spanien, Latinamerika, Caribien, nogle afrikanske lande, Filippinerne og i USA.

Men det er ikke kun, når du rejser som turist, at du vil have glæde af sproget. Du vil også kunne bruge sproget som led i din uddannelse og senere i dit job i Danmark eller i udlandet.
Der er to overordnede mål med faget. For det første er det at lære spansk. Det vil sige at forstå, læse, tale og skrive spansk. For det andet er det at lære om kulturen, historien og samfundsforholdene i de spansktalende lande.

Undervisningen i spansk er anvendelsesorienteret, hvilket betyder, at hovedvægten ligger på at udvikle din evne til at kommunikere relevant på sproget i en given situation.

På STX kan du vælge spansk begyndersprog på A-niveau som dit 2. fremmedsprog.

I 1g tager undervisningen udgangspunkt i et begynder-bogsystem, der giver en god sproglig ballast, og som kort introducerer dig til kultur og samfund i de spansktalende lande. I 2 og 3g bygger vi videre på kompetencerne fra 1g. Undervisningen vil især være emnebaseret, men der vil fortsat være fokus på den sproglige og kulturelle indsigt. Vi vil læse forskellige tekster, se film og høre musik. Emnerne spænder bredt fra immigration i Latinamerika og latinos-kulturen i USA, ungdomskulturen i Spanien, Frida Kahlos kunst, diktaturet i Spanien og til bandemiljøer i Mexico.

Se læreplaner her:

Spansk, STX

Samfundsfag

I samfundsfagsundervisningen på TG prioriterer vi, at vores elevers faglige ballast fra undervisningen kobles til verden uden for skolen bl.a. i form af studieture og ekskursioner til f.eks. Folketinget, Københavns Byret eller forskellige ministerier. Desuden lægger vi stor vægt på, at eleverne selv får lov til at lave undersøgelser såsom vælger-undersøgelser og meningsmålinger. Endvidere arrangerer vi i løbet af året diverse foredrag og dialogmøder med relevante politikere eller samfundsdebattører. Mere konkret arbejder vi i samfundsfag indenfor følgende hovedområder:

1. Sociologi – som er studiet af sociale forhold og problemstillinger. Det kunne f.eks. være emner som; identitetsdannelse og socialisering, kriminalitet, fattigdom, social arv og mønsterbrud, hooliganisme mm.

2. Politologi – som er studiet af politiske forhold og problemstillinger. Det kunne f.eks. være emner som; ideologiers nutidige relevans, mediernes rolle i demokratiet mm.

3. Økonomi – som er studiet af hvordan samfundsøkonomien fungerer og styres. Det kunne f.eks. være emner som; hvordan sikrer vi fremtidens velfærd, hvad skal Danmark leve af i fremtiden, og hvordan nedbringes arbejdsløsheden?

På HF indgår samfundsfag på C-niveau som en del af KS (kultur- og samfundsfaggruppen). På nogle fagpakker har du samfundsfag på B-niveau. På STX er samfundsfag obligatorisk på minimum C-niveau. Har du samfundsfag på C-niveau kan du vælge at hæve det til B-niveau. Nogle studieretninger har samfundsfag på A-niveau.

Dertil kommer at der i samfundsfag på A-niveau er et yderligere fokus på studiet af internationale politiske forhold samt et større fokus på, hvordan der arbejdes videnskabeligt indenfor faget.

Se læreplaner her:

Samfundsfag, STX

KS, HF

Tysk

I faget tysk lærer du først og fremmest at bruge sproget, dvs. at tale og skrive, så du kan kommunikere på tysk. Desuden lærer du om, hvad der kendetegner Tyskland og de øvrige tysksprogede lande kulturelt, historisk, socialt og geografisk.

Du kommer til at arbejde med forskellige slags tekster (fiktive og ikke-fiktive) samt med film, billeder og it.

Der er mange gode grunde til at beskæftige sig med tysk. Tyskland er et meget vigtigt land i Europas centrum, både geografisk, økonomisk, kulturelt og historisk. Tysk er det sprog, flest europæere har som modersmål (ca. 100 mil.), og Tyskland er vores nærmeste nabo og største og vigtigste handelspartner. Mange virksomheder i Danmark forlanger derfor et godt kendskab til tysk. Muligheden for at studere eller arbejde i Tyskland eller andre tysksprogede lande er også til stede, hvis du taler sproget.

På STX kan du vælge tysk fortsættersprog som dit 2. fremmedsprog, hvis du har haft det i grundskolen. Du skal i så fald have tysk på B-niveau i 1. og 2.g med mulighed for at vælge det på A-niveau i 3.g.

På HF kan tysk fortsættersprog vælges som valgfag på B-niveau i 2.hf.

Se læreplaner her:

Tysk, STX