Eksamensregler

Prøve- og eksamensregler på TG

Herunder finder du eksamensregler og regler for skriftlige prøver og eksaminer. Har du spørgsmål eller kommentarer, kan du henvende dig til kontoret.

Reglerne er baseret på Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser, BEK nr 343 af 08/04/2016 og Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser, BEK nr 1338 af 09/12/2019. Begge bekendtgørelser fremgår af undervisningsministeriets hjemmeside.

Særlige eksamensvilkår

Elever med specifikke fysiske eller psykiske udfordringer kan søge om særlige eksamensvilkår (som f.eks. forlænget tid).

Der ansøges på en blanket, som udleveres på kontoret, og der kræves en lægefaglig dokumentation eller en ordblindeattest for de særlige udfordringer.

Særlige eksamensvilkår – ansøgningsblanket

Eksamensregler

Vigtige informationer, du bør sætte dig ind i, inden din eksamen.

Det allervigtigste er, at du møder velforberedt, i god tid og medbringer alle de hjælpemidler, der er tilladte.

Din personlige eksamensplan fremgår på din forside i Lectio. Der kan forekomme ændringer i prøveplanen frem til 3 døgn før en eksamination. Du er selv ansvarlig for at holde dig opdateret om prøveplanen og eventuelle ændringer. Ved ændringer med mindre end 3 døgns varsel, vil vi kontakte dig direkte.

Bemærk at der ved visse årsprøver udarbejdes rækkefølgelister af læreren på det enkelte hold, som ikke vil kunne ses via Lectios forside.

Ved mundtlige prøver
Hvis du er enig med en anden elev om at bytte tid, skal I henvende jer til kontoret.

Mødetiden er senest 30 min før eksamen. Dette gælder både skriftlige og mundtlige.

Ved mundtlige eksaminer, hvor der er 24 timers forberedelse, trækkes spørgsmålene på skolen kl. 8:00 eller kl. 12:00. Tid og sted fremgår af Lectio. Der er tale om minimum 24 timers forberedelse, så hvis du for eksempel skal til eksamen kl. 11:00, skal du trække spørgsmålet dagen før kl. 8:00.

Sygdom før prøvens påbegyndelse
Ved sygdom op til en prøve skal du straks ringe til skolens kontor på tlf. 45 11 53 53 og give besked om, hvilke prøver du ikke kan deltage i, og eventuelt hvor længe du er syg. Samtidig skal du gå til lægen og få en lægeerklæring, som dækker hele sygdomsperioden. Lægeerklæringen skal afleveres eller sendes til skolens kontor med det samme og senest en uge efter. Du skal selv betale lægeerklæringen.

Sygdom efter prøvens påbegyndelse
En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når eksaminanden er blevet gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende.
Når eksamen er påbegyndt skal der gives en bedømmelse (karakter) jvf. §16 i eksamensbekendtgørelsen (eksternt link). Derfor skal du gennemføre eksamen, så der forelægger et bedømmelsesgrundlag enten i form af et skriftligt produkt eller en mundtlig fremlæggelse. Ved akut opstået sygdom under eksaminationen, skal du kontakte eksamensvagten, som derefter vil kontakte ledelsen, som afgør, hvad der skal ske i den konkrete situation.

Bemærk at der ved visse årsprøver udarbejdes rækkefølgelister af læreren på det enkelte hold, som ikke vil kunne ses via Lectios forside.

Sygeeksamen
Sygeeksamen ligger som regel i august-september. Du kan kun tilmeldes sygeeksamen, hvis du har afleveret dokumentation på din sygdom.

Ved sygeprøver gælder alle de samme regler, som ved almindelige prøver.

Udeblivelse
Udebliver du fra en eksamen uden at have kontaktet skolen, og kan du ikke dokumentere årsagen til udeblivelsen, kan du risikere ikke at kunne gennemføre dit uddannelsesforløb.

Udeblivelse fra en intern prøve (fx terminsprøve) eller anden evaluering betragtes som et misbrugt forsøg, og du får karakteren -03.
Hvis du udebliver fra en eksamen uden at kunne dokumentere hvorfor, fortaber du retten til at aflægge prøven.

Hvis man gribes i snyd ved en mundtlig eller skriftlig prøve, (også efter at en skriftlig besvarelse er afleveret), bortvises man fra den pågældende eksamen.

Ved eksamenssnyd afgør skolen, om du bliver bortvist eller får tildelt karakteren -3.

Hvis du bliver bortvist fra prøven, betyder det, at du som 3.g-elev ikke bliver student og ikke kan deltage i årets dimission, og som 1.g eller 2.g elev ikke kan rykke op.

Hvis man gribes i snyd ved en termins- eller årsprøve, NV- eller AP-prøve, vil du blive bortvist fra den aktuelle prøve og modtage en skriftlig advarsel, og det vil blive vurderet, hvorvidt du vil kunne fortsætte din uddannelse på TG.

Snyd er fx:

  • Plagiat og uretmæssig brug af hjælpemidler
  • Hvis du selv søger/får hjælp, eller hvis du giver andre hjælp under en eksamen – i det hele taget henvender dig til andre end vagterne.

 

  • Hvis du anvender andet end de tilladte hjælpemidler ved eksamen. Der er forskellige regler for fagene! MEN brug af mobiltelefon er ALDRIG tilladt, og brug af internet sker kun i meget begrænset omfang og kun til egne læremidler, der er brugt i undervisningen, som er angivet i undervisningsbeskrivelsen, og som IKKE kan downloades.

Spørg faglæreren i god tid, hvilke hjælpemidler, der er tilladte, og sørg for selv at medbringe dem.

For alle eksaminer/prøver gælder, at det er forbudt at benytte oversættelsesprogrammer og enhver form for kommunikation med omverdenen (fx via mobiltelefon eller internet). Overtrædelse vil blive behandlet som eksamenssnyd.

Noter og egne arbejder
Inden prøven skal du downloade ALLE dine noter og egne arbejder, så det ligger lokalt på din computer.

Husk at gennemsøge alle dine skybaserede platforme for tilladte, prøverelevante noter og hjælpemidler i god tid før en prøve, herunder Lectio, Google-drev, Dropbox, Facebook, OneDrive osv.

 

Undervisningsmaterialer og digitale lærebøger
Alle undervisningsmaterialer og digitale lærebøger skal være downloadet til din computer.

Du må kun bruge undervisningsmateriale og digitale lærebøger på internettet under en prøve, hvis materialerne og lærebøgerne fremgår af dit holds undervisningsbeskrivelse med dybe links, og hvis materialet ikke kan downloades og opbevares på din computer (fx en youtube-video, I har set i undervisningen).

 

Ordbøger
Det er tilladt at bruge Politikens online ordbøger, som findes på adressen: http://ordbogen.com (eksternt link) (Ordbogen.com har overtaget drift af Gyldendals online ordbøger).

Når man er logget på skolens net, er der fri adgang uden yderligere login. Det er dog en god idé at downloade ordbøgerne, så de kan bruges offline, hvis hjemmesiden går ned under prøven. Du skal bruge dit Unilogin for at downloade og installere ordbøgerne offline.

 

Skolen anser det automatisk for snyd, hvis følgende tre regler ikke er overholdt:

 

  • Eksaminandens computer må kun være logget på internettet gennem skolens netværk. Bemærk, at det er vigtigt, at det rigtige netværk vælges.
  • Eksaminanden skal anvende sit personlige Unilogin til at logge på skolens netværk. Bemærk, at det er en god idé at skifte kodeord inden, så misbrug undgås.
  • Det er forbudt at anvende VPN under eksamen.

 

 

For alle eksaminer/prøver gælder, at det er forbudt at kommunikere med omverdenen (fx via mobiltelefon eller internet). Overtrædelse vil blive behandlet som eksamenssnyd.

Husk, hvis du er tvivl om, hvordan reglerne er i de enkelte fag, skal du spørge din faglærer eller en eksamensansvarlig. Læreplaner 2017 | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)  (eksternt link).

 

Ønsker du at klage over fejl under eksamen eller en prøvekarakter, skal klagen sendes skriftligt til skolen, som træffer afgørelse i de fleste sager. Klagefristen er to uger efter fejlens opståen eller efter, at du har fået karakteren.

Klagen skal mailes til tgy@tgy.dk.

 

De overordnede regler for eksamen og karaktergivning kan ses på følgende link.

Eksamensbekendtgørelsen (eksternt link).

Karakterbekendtgørelse (eksternt link).

Hvis du skulle få brug for at klage, kan du både finde vejledning her (eksternt link) eller her på UVM’s hjemmeside (eksternt link). Hvis du vælger at klage, skal du være opmærksom på, det kan ende med en lavere karakter.

Mobiltelefoner er ikke tilladte til hverken mundtlige eller skriftlige eksamener. Overtrædelse af denne regel vil blive behandlet som eksamenssnyd. Vi anbefaler, at du lader mobilen blive hjemme eller låser den inde i dit skab. Alternativt vil den blive indsamlet inden prøvens start og udleveret, når prøven er afsluttet; dette er på eget ansvar, da skolen ikke har erstatningspligt ved bortkommet eller beskadiget elektronisk udstyr.

Din computer og andet elektronisk udstyr er dit eget ansvar. Husk at gemme undervejs.

Der kan ikke anvendes Chromebook ved de skriftlige eksaminer. Har du ikke mulighed for at låne en PC/Mac, skal du kontakte skolen i god tid inden dine skriftlige eksaminer.

Der skal aflægges i alt 10 eksamener (skriftlige og mundtlige).
Ved ekstra A-niveaufag (fx spansk) skal der aflægges en ekstra eksamen. I de 10 eksamener indgår studieretningsprojektet (SRP) som mundtlig eksamen og obligatorisk eksamen i skriftlig dansk.
Grundforløbsprøverne i ap og nv tæller ikke med i de 10 eksamener.

I 1.g bliver man normalt udtrukket til 0 eller 1 eksamen.

Efter 2.g. skal man mindst have aflagt to eksamener, men gerne tre.

Man kan kun blive udtrukket til eksamen i fag, man afslutter.

Ved prøver og eksamen skal eleven optræde hensynsfuldt over for andre elever, personale og øvrige personer, der er tilknyttet den pågældende prøve eller eksamen.

Hvis en elev udviser forstyrrende adfærd i forbindelse med afviklingen af eksamen og prøve, kan eleven jfr. § 20 i eksamensbekendtgørelsen af ledelsen bortvises fra den pågældende eksamen eller prøve.

Hvis det viser sig, at du er tæt på ikke at bestå og skal have en bestemt karakter i den sidste mundtlige eksamen, vil du blive gjort opmærksom på det inden sidste eksamen.

Regler for skriftlige prøver

Der gælder særlige forhold omkring de skriftlige prøver, som du kan læse om nedenfor.

Alle skriftlige prøver starter kl. 9.00. Du skal møde kl. 8.30, og dørene lukkes kl. 8.45 (eneste undtagelse: Musik A med mødetid kl. 7.30, da eksamen starter kl. 8!).

Der er ingen undskyldning for at komme for sent. Du må tilrettelægge din morgen, så det ikke sker. Tag en bus tidligere, end du plejer osv. Husk, at du ikke har ret til at aflægge prøve, hvis du kommer for sent.

Grunden til, at du skal møde allersenest kl. 8.30, er, at du skal have tid til at finde det lokale og den plads, hvor dit navne­skilt ligger. Der foretages fraværsregistrering fra 15 minutter før prøvens officielle starttidspunkt. Dørene til prøvelokalerne lukkes, når fraværsregisteringen begynder. Senere adgang til prøvelokalerne kan kun opnås efter særlig tilladelse fra ledelsen.
Når fraværsregistreringen begynder, skal du sidde på din plads, være færdig med at stille computer op, lægge alle hjælpemidler frem og have fjernet alle tasker fra bordet.
Hvis du bliver forhindret i at møde rettidigt, skal du – hvis det er muligt – ringe besked til kontoret, så snart du kender til forsinkelsen. Så snart du ankommer til skolen, skal du henvende dig til eksamensvagten i lokalet, du skal sidde i. Der tages i hvert enkelt tilfælde stilling til, om du kan få adgang til prøvelokalet og få åbnet for download af opgaveteksten.

Det er ikke tilladt at have mobiltelefon ved dig under prøven.  Overtrædelse af denne regel vil blive behandlet som eksamenssnyd. Vi anbefaler, at du lader mobilen blive hjemme eller låser den inde i dit skab. Alternativt vil den blive indsamlet inden prøvens start og udleveret, når prøven er afsluttet; dette er på eget ansvar, da skolen ikke har erstatningspligt ved bortkommet eller beskadiget elektronisk udstyr.

Nyt fra sommer 2021 – I skal ikke længere forsyne jeres opgave med navn, klasse og institution, da skriftlige opgaver fremadrettet skal være anonyme for censorer. Undtaget er fag med 1. delprøve (matematik, spansk og italiensk).

Hvis du har lånt en skolecomputer, må du ikke gemme på computerens skrivebord (som er individuelt for den enkelte bruger, og derfor ikke kan genfindes af andre, som eventuelt skal hjælpe dig).

Der vil under prøven være opsat enkelte printere, som gør det muligt, at du kan printe selve opgaven, men også din egen tekst undervejs i prøven. Tilkald en vagt, hvis du har brug for at printe.

Tilkald straks en af vagterne, hvis du får problemer med udstyret. Der vil på skolen være en person til stede, som kan afhjælpe de mest banale fejl, men i værste fald, f.eks. ved en strømafbrydelse, kan det være nødvendigt at fortsætte med at skrive i hånden. Bl.a. derfor: husk at gemme teksten med jævne mellemrum.

Opgavebesvarelsen skal være afleveret i Lectio eller Netprøver.dk i en pdf-fil ved prøvens sluttidspunkt. Dvs. hvis prøven slutter kl. 13.00, skal din opgavebesvarelse være uploadet kl. 13.00.

Opgaven skal afleveres i én samlet PDF-fil.

 

Word

I Word kan du konvertere din besvarelse til PDF ved at vælge ’Gem som’ og derefter filtypen PDF. Sørg for at gemme den et sted, hvor du kan finde den igen.

Nspire
I de nyeste udgaver af matematikprogrammet Nspire er der i udskriftsmenuen en knap [Gem som PDF] til dette formål.

Imidlertid er der et særligt problem på en Mac, som er helt uden installerede printere, da man så ikke kan komme ind i printmenuen i Nspire. I den situation er det nødvendigt at installere en printer før prøven i matematik. F.eks. kan man installere den virtuelle pdf-printer, Ftp writer, ved at følge linket:  https://onflapp.wordpress.com/vipriser/ (eksternt link).

 

Den installerede printer kan ikke bruges, men blot sikre at Mac’en har en virtuel printer, så du kan komme ind i udskriftsmenuen i Nspire.

Sammensæt flere dokumenter til én samlet PDF-fil
Har du brug for at flette flere filer sammen til én samlet pdf-fil, kan det nemt gøres ved brug af https://online2pdf.com/ (eksternt link).

Til alle skriftlige prøver skal ExamCookie benyttes. Du skal sørge for at logge på inden prøven starter, og – hvis du bruger MacBook – have godkendt skærmoptagelse og registrering af URL. Se vejledning til brug af ExamCookie og hvordan du sikrer dine personoplysninger her