Fastholdelsesstrategi

Skolens tre ben

Det er formålet med strategien at sikre, at eleverne arbejder motiveret, at de trives og at alle når så langt de kan, samt at de fastholdes i uddannelsessystemet.

Vejen til at opnå disse mål er der arbejdet med skolens tre ben.

    • Undervisning og eksamen: Undervisning, kvalitet, effekt, løfte alle elevers faglige niveau, undervisningsmetoder, undervisningsevaluering, kompetenceudvikling og omlagt skriftlighed
    • Støtteforanstaltninger: Styrkelse af overgange, forældrekontakt, screeninger, lektieværksteder mv. tilbud til de dygtigste elever, give rum til faglige udfordringer/fordybelse
    • Konsekvens og opfølgning: Fravær, frafald, karakterovervågning

 

Alle på skolen arbejder på forskellig måde for at nå målene

Lærerne

Fravær føres konsekvent, så vi tidligt opdager, hvis der er nogle elever, der er frafaldstruede. Lærerne melder tilbage til studievejlederne og ledelsen, hvis elever mistrives. I undervisningen arbejdes med omlagt skriftlighed, og skolen har en skriftlighedsportal, hvor eleverne kan hente hjælp til al skriftligt arbejde. Lærerne laver løbende undervisningsevaluering, så eleverne lærer så meget som muligt.

Team

I den daglige kontakt med klassen er teamlæreren opmærksom på den enkelte elev og klassens trivsel. I samarbejde med klassens lærere og studievejledere er teamlæreren ansvarlig for det sociale miljø.

Studievejledning

Studievejledere sørger for, at den enkelte elev kan få kvalificeret vejledning i forbindelse med gennemførelsen af gymnasieforløbet. Studievejlederne medvirker ved: modtagelse af klasser, klassekontakt, valgfagsorientering, elevsamtaler, møde med klassens lærere og ledelse om klassen og enkeltelever. Studievejlederne anvender ligeledes gruppevejledning som fastholdelsesstrategi. En række elevtutorer er tilknyttet studievejlederne for at hjælpe eleverne til rette på skolen.

Ledelsen

Indgår i tæt dialog med teamet. Ledelsen holder et ugentligt møde med studievejledergruppen, hvor klasselister og enkeltelevers forsømmelse gennemgås. Hermed opnås en hurtig og konsekvent reaktion på fravær, der i nogle tilfælde følges op af advarsler og elev- og forældresamtaler.

Læsevejledere

Alle klasser screenes i starten af skoleåret for at identificere elever med særlige vanskeligheder. Læsevejlederne følger op med individuelle kurser afhængig af det problem, eleven har.

Der gennemføres screening af alle nye elever i starten af skoleåret, og de elever, der har behov, tilbydes ekstra h undervisning ved matematikvejlederen.

Lektiecafé og Matematikcenter

Frivillige fra Matematik Center er på skolen hver torsdag, parate til at hjælpe og udfordre alle elevgrupper. Desuden er der to gange om ugen en lektiecafé styret af elever, hvor man kan få hjælp i alle fag.

Du kan læse mere om tilbuddene på skolens hjemmeside

Mentorordning

Mentor fungerer som ressourceperson for elever med brug for særlig støtte i en kortere eller længere periode. Mentoren skal gennem samtaler støtte elevens trivsel og læring og derigennem medvirke til at skabe det bedst mulige grundlag for fastholdelse i uddannelsen.

Psykolog

Studievejlederne kan visitere elever, der har det dårligt, til skolens psykolog.

UU

Vi har et samarbejde med UU om frafaldstruede elever.