Pædagogisk udvikling

På TG gennemføres løbende forskellige pædagogiske udviklingsprojekter som har til formål at understøtte vores elevers læringspotentialer bedst muligt. På TG ligger vi stor vægt på at koble klassiske dyder som koncentration og fordybelse med tidsvarende og varierende undervisningsformer. Formålet er at udfordre alle vores elever og sikre, at hver enkelt bliver så dygtig som muligt. Udover at den pædagogiske udvikling foregår som en naturlig del af undervisningen i fagene, så gennemføres der også løbende større projekter på helskoleniveau. Dem kan du læse og se mere om nedenfor. Alle vores projekter er forankret i et pædagogisk udvalg (PPU) bestående af lærere og ledelse og udvalgets initiativer evalueres løbende af eleverne.  

Projekter på TG

I skoleåret 20/21 sætter vi for alvor fokus på det bæredygtige liv. Vi tager udgangspunkt i FNs verdensmål og dermed det brede bæredygtighedsbegreb. Det vil afspejle sig i hele skolens liv – også i undervisningen. Projektet vil tage afsæt i det allerede eksisterende arbejde, som foregår på skolen, og hvor især elevrådet og grønt råd er aktive medspillere i at tænke bæredygtighed ind i skolen hverdag og søsætte projekter, som skal gøre TG til en skole, hvor vi både tænker og handler bæredygtigt.

På TG har vi gennem en årrække haft fokus på formativ feedback, dvs. den fremadrettede læringsproces, hvor eleverne får konstruktiv og udviklende feedback på deres præstationer og opgaver af deres lærer. Det sker i de enkelte fags undervisning, men også via centralt organiserede feedbacksamtaler på skolen.

Der arbejdes ikke kun med formativ lærerfeedback, men også med såkaldt peerfeedback, hvor eleverne giver hinanden feedback ud fra lærerens opstillede kriterier. I den proces bliver eleverne i stand til at forstå hvordan de kan forbedre deres læringsmæssige udvikling og derved i sidste instans forbedre sig fagligt

Er et projekt om kollegial supervision blandt TGs dygtige undervisere. Der et stærkt fællesskab blandt lærerne på TG og en mangeårig tradition for kollegial sparring og vidensdeling om den gode undervisning.

Lige nu arbejder vi systematisk for at styrke graden af kollegial sparring og vidensdeling, så vi kan fortsætte med at levere den gode undervisning i fremtiden – med blik for nye ideer og undervisningspraksisser.

I skoleåret 2020-21 gennemfører vi et helskoleprojekt om kollegial supervision, hvor alle lærere i flere omgange i løbet af skoleåret observerede hinandens undervisning efterfulgt af supervisionssamtaler. Målet var, og er fortsat, at sikre, at vores læreres samarbejde i endnu højere grad baseres på åbenhed, tillid og fælles forståelse for udfordringerne i undervisningsopgaven på TG.

Vi bestræber os altid på at levere den bedste undervisning til eleverne!

På TG arbejder vi hele tiden med at udvikle elevernes skrivekompetencer. Erfaring viser, at man lærer rigtig meget af at læse andres tekster, og af at give andre feedback på deres materiale.

Vi har derfor planlagt en række skrivetræningsmoduler, hvor den enkelte elev arbejder med en opgave, som siden skal afleveres til læreren. Undervejs i skrivemodulet afleverer eleverne deres skriftlige produkter, og de skriftlige produkter omfordeles, så tre andre elever fra klassen kan give feedback ud fra nøje tilrettelagte kriterier.

Alt foregår anonymt, og læreren har givet feedbackkriterierne på forhånd. Eleverne opnår på denne måde et større kendskab til både genren, der skrives inden for, men også til selve skriveprocessen, og kvaliteten af deres tekstprodukter højnes.

Skriftlighedstræningen finder sted i 2. og 3. g hvor en hel årgang samles og skriver og giver feedback i tre timer i træk under eksamenslignende forhold.

Skriftlighedstræningen finder sted ca. 10 gange pr. skoleår pr. årgang i skriftlige eksamensfag.

“TG læser” er inspireret af de forskellige lystlæsningsprojekter, som har vundet indpas på en del skoler. Konceptet kendes også i udlandet som Sustained Silent Reading (SSR), hvor kernen er, at eleverne læser i stilhed i en afgrænset periode hver dag i skolen.

Læsningen tjener til at styrke såvel elevernes viden som deres almene dannelse. Udbyttet er læsningens konkrete indhold samt de generelle kompetencer, læsningen fremmer.

At læse en hel bog kræver øvelse og vedholdenhed. Ved at læse regelmæssigt styrkes evnen til at læse hele bøger. Ved at give eleverne litterære oplevelser styrkes læsemotivationen, og med ”TG læser” følger også en opfordring til at fortsætte læsningen uden for skolen.

Den generelle evne til fordybelse og længerevarende koncentration uden afbrydelser er desuden en central studiekompetence. Et delmål med projektet er dermed også på længere sigt at styrke elevernes overgang til de videregående uddannelser.

Projektet afvikles nu for andet år i træk og omfatter alle klasser på TG. Eleverne læser i 3 x 45 minutter fordelt på 14 dage

Målet er at styrke HF-elevers studiekompetencer og hjælpe undervisere til at få flere gode oplevelser med undervisningen i en HF-klasse. En del elever i HF er undervisningsfremmede og skal lære, hvad det vil sige at være elev på en ungdomsuddannelse. De skal tilpasse sig en praksis, som vi har her på TG. I hele den proces skal vi som undervisere naturligvis også tilpasse os HF-elevernes forskelligartethed og forudsætninger.

HF-didaktik