Tobaksfrit TG

Retningslinjer til eleverne

Tårnby Gymnasium & HF vil gerne være med til at forebygge at vores elever begynder at ryge i løbet af deres gymnasieforløb. Udgangspunktet er et bredt og positivt sundhedsbegreb, der har fokus på elevernes og medarbejdernes sundhed i dagligdage.

Tårnby Gymnasium & HF indfører derfor pr. 1/8- 2021 Sundheds- og Ældreministeriets lov om “Røgfri skoletid”[1]. Loven supplerer den nuværende lov om “Røgfri matrikel”. Reglerne gælder også de ansatte og besøgende på gymnasiet. Samlet set benævnes de nye regler ”Tobaksfrit TG”.

Tobaksfrit TG betyder, at der stadig er et generelt forbud mod at ryge på skolens matrikel for alle med ophold på gymnasiet. Derudover må elever som noget nyt slet ikke ryge i undervisningstiden. Det gælder også, hvis eleverne på egen hånd bevæger sig væk fra gymnasiets matrikel eller gennem undervisningsaktiviteter deltager i ekskursioner, studieture eller lignende udenfor gymnasiets matrikel i undervisningstiden.

Undervisningstiden defineres almindeligvis som tidsrummet 08.00-15.15 (også i evt. mellemmoduler). Deltager man i undervisningsaktiviteter udenfor dette tidsrum, gælder retningslinjerne for Tobaksfrit gymnasium også i dette tidsrum.

Tobaksfrit TG forbyder brug af traditionelle tobaksvarer, men forbyder også indtag af e-cigaretter og andre nikotinprodukter. Forbuddet gælder således også alternativer til cigaretter, for eksempel elektroniske cigaretter, dampcigaretter, urtebaserede rygeprodukter, snus og lignende.

Reglerne i Tobaksfrit TG er indskrevet i skolens studie- og ordensregler. Hvis eleverne ikke lever op til reglerne, betragtes det som et brud på studie- og ordensreglerne med de deri oplistede sanktioner til følge.

Skolen har nedsat et udvalg bestående af både elever og medarbejdere, der skal rådgive ledelsen i implementeringen af Tobaksfrit TG. Udvalget skal være med til at kommunikere de nye retningslinjer ud til elever og medarbejdere, samt udvælge og planlægge fællesaktiviteter, der kan understøtte implementeringen.

[1] https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/581 eksternt link