Studievejledning og ESK

Studievejledningen på skolen består dels af kollektive vejledningstimer og dels af individuel vejledning. I den kollektive vejledning orienterer vi om skolens regler, studieteknik, stipendieregler (SU), valg af fag og eksamen. Hver stamklasse har tilknyttet en studievejleder og elevstudiekoordinator (ESK).

Den individuelle vejledning foregår normalt på studievejlederkontoret. Her kan studievejlederne f.eks. hjælpe dig, hvis du har personlige eller sociale problemer, begyndende stress, eller er i tvivl om, hvorvidt du er havnet det rigtige sted. Der er altid en studievejleder på kontoret.

TG har etableret et samarbejde med en psykolog. Din studievejleder kan visitere til psykologen, hvis du har behov for en samtale.

Du kan se studievejledernes træffetider i Lectio. Du vælger menupunktet “Lærer” og finder Studievejledning TG (STV).

Studievejlederne og ESK har tavshedspligt.

Studievejlederne og ESK kan kontaktes på mail: initialer + @tgy.dk

Telefon til skolens kontor: 45 11 53 53.

Hvis du er du under 25 år og ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, så kan du få uddannelsesvejledning i Ungecenter Tårnby.

Studievejledningen kan ikke hjælpe dig med:
– Boligproblemer – her kan vi kun henvise til de sociale myndigheder
– Økonomiske problemer
– Oplysninger om videregående studier, studiemuligheder, optagelseskrav m.m.

Der henvises til: 
www.su.dk (eksternt link) for søgning af SU: Camilla på kontoret er SU-ansvarlig på TG
– Studievalg Danmark: kontaktperson: Louise Junge (LOJU@studievalg.dk)
www.ug.dk (eksternt link) uddannelsesguiden/erhvervsvejledning
www.e-vejledning.dk  (eksternt link) elektronisk studievejledning

Studievejledere

Studievejledning 1
Charlotte Grove (CG)
Klasser: 1ge, 1gy, 1p, 2a, 2b, 2d, 3a

Mads Thorbjørn Jensen (MT)
Klasser: 1gc, 1gd, 1gx, 2e, 2z, 2x, 2w

Studievejledning 2
Gitte Keinicke Staghøj (GS)
Klasser: 1gt, 1gy, 1gw, 2y, 2q, 3c, 3y, 3z

Thomas Helverskov Aagaard (TA)
Klasser: 1gb, 1gz, 2u, 2p, 3b, 3w, 3x

Studievejledning 3
Kent Gilberg (KG)
Klasser: 1ga, 1q, 2c, 2t, 3d, 3e, 3u

Elevstudiekoordinator (ESK)

Elevstudiekoordinator  
Lasse Birkegaard Nørup (LN) tlf. 45 11 53 65

UU

Er du under 25 år, kan du få vejledning om uddannelse og job hos Ungdommens Uddannelsesvejledning’ (UU) i det område, hvor du bor.

Ungecenter Tårnby
Job & uddannelse
Gammel Kirkevej 98
2770 Kastrup
E-mail: ungecenter@taarnby.dk

UU i København
Korsgade 30
220 København N
Tlf: 39 20 75 00 / E-mail: uu(at)buf.kk.dk

Individuel kompetencevurdering

Hvis ikke du opfylder de fastsatte adgangskrav for uddannelsen, kan du få foretaget en individuel kompetencevurdering. Du vil blive vurderet af en faglærer, som tager stilling til om du kan optages på uddannelsen

Den individuelle vejledning

Din studievejleder har kontortid én gang om ugen, og der er du altid velkommen. Du kan evt. få en tid – også uden for den faste kontortid – ved at skrive til din studievejleder i Lectio. Hvis din vejleder ikke er der, når du har brug for det, kan du frit bruge en af de andre vejledere.

Undgå at gå forgæves:
Det sker, at en kontortid flyttes pga. andre gøremål. Eventuel aflysning vil fremgå af skemaet i Lectio. Det er altså mest sikkert at tjekke i skemaet. Har dine forældre behov for en samtale, er de velkomne til at ringe i kontortiden.

Det er vigtigt, at du dagligt logger ind på skolens studieadministrative system Lectio (eksternt link). Vi bruger beskedfunktionen i Lectio til at indkalde til samtale.

Fravær

Tilstedeværelse registreres elektronisk af læreren ved begyndelsen af hvert modul. Det er op til den enkelte lærer at vurdere, om du er mødt til tiden.

OBS: Det er fravær for perioden, der tages i betragtning ved evt. advarsler – ikke fraværet på årsbasis!

Skriftligt fravær (manglende opgaveaflevering) registreres af læreren. Afleveres opgaver ikke til tiden eller afleveres der et tomt dokument, bliver studievejlederen/administrationen orienteret. Evt. sanktioner – herunder påbud om at komme på opgaveværksted (5. modul) og skriftlige advarsler – kan herefter effektueres.

Fravær accepteres og godskrives kun i 3 tilfælde efter forudgående aftale med studievejlederen ved skolerelaterede aktiviteter.

Hvad gør du ved sygdom

Ved kortvarig sygdom, 1 uge og derunder:  Du må ikke udfylde fraværsårsag i Lectio
Ved langvarig sygdom, mere end en uge, orienteres studievejlederen/skolen.

Hvis der er tale om en sygdomsperiode på over 15 sammenhængende sygedage – svarende til 3 uger – kan skolen tilbyde ekstraundervisning. Skolen kan afkræve en lægeattest eller anden dokumentation for fraværet. Udgift til dokumentation for sygefravær betaler du selv.

OBS: Det er meget vigtigt, at du orienterer din studievejleder om forhold, der har betydning for din studieaktivitet, inden eller straks efter de pågældende forhold indtræffer.